Kıyamet Gerçekliği Külliyatı Tüm Kitap Marketlerde

İsevilik İşaretleri


 

İSEVİLİK İŞARETLERİ

     {İŞARAT-UL İSEVİYYE}

 

  Kıyamet Gerçekliği Külliyatı'nın ilk eserleri {2008}

 

 

   

 

            

{ONLİNE ÖNİZLEME~ÖZET OKUMA}

 

İsevîlik ve İsa a.s. ile ilgili Hristiyan bakış açıları çok ve farklıdır. Hz. İsa’nın getirdiği Tevhid dini olan İsevîlik, sonradan yapılan ekleme ve tahrifâtlarla, özellikle ‘Rasullerin İşleri’nde de adı geçen ve Hz. İsa’dan sonra ortaya çıkan Pavlos (Paul veya Saul olarak da geçer) isimli bir yahudinin İsevîliğin temel inanç akidelerini değiştirerek ve bazı gezilerden sonra Hristiyan iman topluluklarına kendi yazdığı mektuplarla ve birtakım uydurma rüya ve keşiflerle Hz. İsa’nın Şeriat’ında büyük değişiklikler yapmasıyla gerçeklikten saptırılmıştır.

 

 

TEVHİD inancına karşı uydurulan ve Yahudi asıllı PAVLOS adlı bir Hristiyan tarafından İSEVÎLİĞE sokulan bu yanlış inanç, çıkış noktasını PLATON’un insanî özelliklere ulûhiyyet yani ilâhlık sıfatlarını atfeden LOGOS FELSEFE’sinden almaktadır. Nicene Creed (Nicene Konseyi), Hristiyan imân esaslarının en yaygın belgesidir. Bu belgenin amacı, inanç birliği sağlamak ve dini hurafelerden arındırmaktı. İlk defa M.S. 325’te Roma İmparatoru Büyük Konstantin zamanında İznik kentinde, Nicaea Konsülü tarafından kabul edildi. Maksat, teslis inancıyla ilgili anlaşmazlıkları çözmekti. Fakat Konsey, HZ. İSA’nın Allah’ın kendisi olduğuna karar verdi.

 

 

M. Uhray, 2011

İ.S. 381 yılında bir diğer konsey kuruldu ve bu üçüncü konsey teslis inancını resmileştirerek İncilin son halini tespit edip bundan böyle değişiklik yapılmamasına ve diğer İncillerin Apokrif (uydurma) olduğuna karar verdi. Nicene Creed’i tasdik eden pek çok Hristiyan, O’nun hem Allah’ın Oğlu olduğuna ve hem de Allah tarafından yaratılmış olduğuna, insanların günahlarına kefâret olmak üzere Allah’la ilişkileri düzeltmek için gönderildiğine, bir bakireden doğduğuna, çarmıha gerildiğine, gömüldüğüne, ölümünün üçüncü gününde diriltilerek göğe yükseltildiğine ve ikinci gelişine kadar orada kalacağına inanırlar. Bütün bu değişiklikler sonucunda, önce Hz. İsa’nın dini insan hayatını tümden kuşatıcı bir nizam olmaktan çıkmış, Şeriat’tan soyutlanmış, iman ve ahlakî kurallardan ibaret lâik (İnsanların dünyevî yaşantısından ve pozitif bilimlerden uzak ve sadece Kilisenin kontrolünde olan bir din anlayışı) bir din haline gelmiş, bunun sonucunda da Roma Putperest diniyle rahatça uzlaşabilmişti. Oysa Hz. İsa İncil’de, Şeriat’ın amelleri yanında ferdî hayatın gerekliliği üzerinde de şiddetle duruyordu. Teslis inancı, Hz. İsa’nın din-i hakikîsi olan İsevîliğe bilinen şekliyle üçüncü yüzyılın başlarında girmiştir. Gerek Sinoptik İnciller denilen Matta, Markos ve Luka’da O Allah’ın ‘seçilmiş’ ve ‘gönderilmiş’ bir peygamberi olarak sunulmakta, gerekse ilk Hristiyanlar böyle bir inançtan habersiz bulunmaktaydılar. Fakat Hz. İsa’dan sonra takipçileri arasında ayrılıkların çıktığı tarihî bir gerçektir. Bu ayrılıklar zamanla itikad alanına da sıçramış, nasıl ki İslâm siyasal ayrılıklar zamanla itikadî ayrılıklara dönüşş ve bazı faktörlerin de etkisiyle Allah’ın sıfatları, kazâ-kader meselesi ve Kur’ân’ın mahluk olup olmadığı tartışılıp durmuşsa, aynı şeyler Hristiyanlıkda da olmuştur. Bunlara yol açanlardan ilki ve en önemlisi de PAVLOS olmuştur. Çünkü Pavlos, ‘Rasullerin İşleri’nden öğrendiğimize göre gezileri sırasında Yunanistan’a da uğramış, Epikürcü ve Stoacı filozoflarla temasları olmuş ve çok büyük ihtimalle PLATON’un Ruh’un bekâsı ve Allah’ın insan bedenine hulûl ettiğini savunan FELSEFÎ görüşlerinin etkisinde kalmıştır.

 

Yani bir bakıma İsevîliğe en büyük ve en önemli darbeyi vuran etkenin, Platon’un (Eflâtun olarak da geçer) Felsefî görüşlerinden kaynaklandığını ve fikirsel altyapısını O’nun tarafında geliştirilen LOGOS (İnsana ezeliyet atfeden bir felsefî görüş sistemidir. İnsan Ebedî’dir fakat Ruh’u ezelî değil, sonradan Allah tarafından yaratılmıştır) öğretisinden aldığını söyleyebiliriz. İşte, Platon’un geliştirdiği bu görüşleri kendi benimsediği İsevîlik diniyle birleştiren Pavlos ortaya Hristiyanlık adı altında gerçek İsevîlikten uzak, Hz. İsa’nın yani ölümlü bir insanın, Allah veya Allah’ın oğlu olduğunu savunan yeni bir din ortaya çıkarttı. Bu felsefî fikirlerin Hristiyanlıkta ilk kez, özellikle Platonik etkileri Kanonik İncillerin en son yazılanı olan ve ikinci yüzyılın başlarında kaleme alınan Yuhanna İncili’nde görüyoruz. Bu İncil, Logos öğretisini vererek başlamakta ve Hz. İsa’ya bir bakıma ezeliyet atfettiği gibi, ‘Allah’ın bir insana hulûl etmesi’ gibi ŞİRK’e (Allah’tan başka ilâh ve O’nun eşi ve benzeri olmadığına dayalı ‘TEVHİD’ inancının tam zıttı olan ve birden çok Tanrının veya Yaratıcının olduğuna dayalı tarihteki en büyük inkârcı fikir sistemlerinden birine) kapı açıcı ifadeler taşımaktadır. Bu Öğretinin temelini oluşturan ve İSEVÎLİĞİN, HRİSTİYANLIK halini almış şeklini oluşturan, ÜÇ YANLIŞ İNANÇ vardır:

 

1- TESLİS (ALLAH’ın Baba, Hz. İSA’nın Rabb ve O’nun oğlu, aynı şekilde RUH-ÜL KUDÜS’ün de üç ilâhtan biri olarak kabul edilmesi) inancı,

 

2- İNSANLARIN fıtraten kötü ve CEHENNEMLİK olup, Hz. ÂDEM ilk günahından gelen bu kötülüğü, Hz. İSA’nın çarmıha gerilmesiyle temizlemesi ve bu nedenle ŞERİAT’ın gerekli olmayıp, Hz. İSA’ya salt inanmakla CENNET’e girilebileceği inancı,

 

3- Hz. MUHAMMED’in ŞERİAT’ını ve SON PEYGAMBER olduğunu red ve Hz. İSA’nın çarmıha gerilerek öldürüldüğü inancı.

 

Tarih boyunca, neredeyse İKİ BİN senedir bu sapkın ve yanlış İNANÇ, milyonlarca Hristiyanın inkâra sapmasına ve CEHENNEM’e gitmesine neden olmaktadır..

 

Bu KİTAB’ın amacı; KUTSAL KİTAP ve İNCİL’lerdeki bu,

 

1- TEMSİLÎ GERÇEK ve HAKİKAT PARÇALARINI,

 

2- HZ. İSA ile İLGİLİ GERÇEKLİKLERİ,

 

3- İNCİLDEKİ KIYAMET SÜRECİ ile İLGİLİ BÖLÜMLERİ.

 

İlmî bir çerçevede ele alarak (Tarih, Coğrafya, Sosyoloji ve Arkeoloji gibi pozitif bilimlerin de yardımıyla) sırr-ı vahyin feyzi ve KUR’ÂN’ın ışığıyla aydınlatmaktır. Yani bu çalışma, Allah’ın Hz. Musa aracılığıyla İsrâiloğullarına vahyettiği yasaların tahrif edilmesi ve İncil’in Orijinali olan Allah’ın Hz. İsa’ya ilk gelişinde vahyettiği Kitabın ortadan kaybolması sebebiyle, varolan ve içinde tahrifatlarla birlikte birtakım doğru bilgilerin ve Hakikî İncil’den alıntıların ve parçaların da bulunduğu Kanonik ve Apokrif olarak kabul edilen İncillerdeki bilgileri, Kutsal Kitaptaki bilgileri; doğruya ve gerçeğe yaklaştırmak için yapılan bir düzeltme ve HRİSTİYANLIĞI İSEVÎLİĞE dönüştürme çalışması ve EHL-İ KİTAB’ın tabi olduğu iki büyük dini, yani HRİSTİYANLIK ve YAHUDİLİĞİ, ALLAH (C.C.) katında Hak Din olan İSLAMİYETLE birleştirerek üç dini İSEVÎLİK adı altında tek bir çatıda toplamaya çalışan ve Hz. İsa’nın ikinci gelişine zemin hazırlayan yeni bir çalışmadır. Hz. İSA’ya vahyedilen İNCİL’in ve Hz. MUSA’ya vahyedilen TEVRAT’ın ALLAH tarafından gönderilmiş ve TEVHİD inancına dayalı bir KİTAB olduğunu, insana ulûhiyet atfeden LOGOS ve KAOS TEORİSİ gibi FELSEFE’lerin geçersizliğini TARİHÎ ve MATEMATİKSEL verilerden, KUTSAL KİTAP metin ve belgelerinden ve ANTİK DÖNEM haritalarından yararlanarak İLÂN ve İSPÂT etmeye çalışan bir eserdir…


KİTABIMIZIN ALTERNATİF SATIN ALMA SEÇENEKLERİ:
 
 
Format Fiyatı Kitabın tamamı
BASILI KİTAP FORMATI    
BASILI kitap olarak AMAZON.com dan 39.60 $
BASILI kitap (Karton kapak) olarak LULU.com dan

33 $

BASILI kitap (Hard cover) olarak LULU.com dan

29.99 $

e-KİTAP FORMATI

 

e-KİTAP olarak LULU.com dan 6.99 $
e-KİTAP olarak SMASHWORDS.com dan Henüz Mevcut değil
e-KİTAP olarak APPLE dan Henüz Mevcut değil
e-KİTAP olarak AMAZON.com dan Henüz Mevcut değil
e-KİTAP olarak BARNES & NOBLE dan Henüz Mevcut değil
e-KİTAP olarak BAKER & TAYLOR dan Henüz Mevcut değil
e-KİTAP olarak DİESEL dan Henüz Mevcut değil
e-KİTAP olarak KOBO dan Henüz Mevcut değil
e-KİTAP olarak SONY dan Henüz Mevcut değil
 

Keywords

isevilik işaretleri jesus signs bible apostoples chriatianity second coming hz. isa'nın ikinci gelişi müjdedi & esus second coming holy bible holy bible searching hristiyanlık gerçek tarihi incilde saklı gerçekler ve hz. muhammed'e işaretler  bible's secret truths anknowledge bible parchoments Qumran writings


NASIL SATIN ALACAĞIM?

* Kitaplarımızı Smashwords.com veya Lulu.com, Amazon.com üzerinden basılı veya ekitap olarak satın almak için, sitede uygulanan üyelik işlemini tamamladıktan sonra, kitabınızın satın alma seçeneğini izleyin. Direkt satın alma seçeneği olan kitaplarımızı ise (ePUB sembolü bulunan) "Sepete ekle" veya "Add to Cart" butonuna tıklayın ve işlemi devem ettirin. e-Kitaplarımızı satın alma ve indirme noktasında, problem yaşarsanız, "e-KİTAP SATIN ALMA KILAVUZU"muzdan resimli olarak satın alma işlemini kolayca öğrenebilirsiniz..

e-KİTAP SATIN ALMA KILAVUZU-1 {SMASHWORDS için}

e-KİTAP SATIN ALMA KILAVUZU-2 {LULU için}

 

KİTABIMI NASIL İNDİRECEĞİM VE NASIL OKUYACAĞIM?

Kitabınızın satın alma işlemi bittikten sonra, bir link belirecektir. Bu linke tıkladığınızda, 10 saniye içerisinde e-PUB veya satın almış olduğunuz diğer formatlardaki istediğiniz formatındaki kitabınızın indirme sayfası önünüze gelecektir. Kitabı, bilgisayarınıza veya tablet cihazınıza indirdikten sonra, açmak ve okumak için İKİ seçeneğimiz vardır:

e-Kitaplarımızı PC veya Tablet & Telefonunuza indirdikten sonra, "Adobe Digital Editions" veya "Calibre" programıyla nasıl okuyabileceğiniz, aşağıdaki resimli olarak "e-KİTAP OKUMA KILAVUZU"muzda detaylarıyla verilmektedir:

e-KİTAP OKUMA KILAVUZU {ADOBE DİGİTAL EDİTİONS & CALİBRE için}

1- Calibre programını indirip cihazınıza kurduktan sonra kitabınızı programa kolaylıkla "Kütüphaneye ekle- Add to Library" menüsünden ekleyerek okumaya başlayabilirsiniz. Calibre programını buradan ücretsiz olarak indirebilirsiniz:  Calibre

* Sitemizde linkleri yayınlanan kitaplar epub formatında olduğundan ne yazık ki .mobi formatını destekleyen Kindle cihazlarda hemen okunamamakta. Ancak Calibre isimli programı kullanarak kitapları mobi formatına çevirebilir ve Kindle cihazınızda da okuyabilirsiniz..

** Yayınlanan kitaplarımızı ayrıca piyasada bulunan diğer ekitap okuyucu cihazlarda da (reeder, Sony Reader, Nook v.s.) okumanız mümkün.

*** Şimdi sitemizde yayınlanan kitapları PC’de okumak için gerek duyulan yazılımlardan da bahsedelim. Aşağıda linklerini verdiğim programları bilgisayarınıza yükledikten sonra kitapları bilgisayarınızdan da zahmetsizce okuyabileceksiniz.

FBReader

Calibre

MobiPocket

2- Adobe tarafından geleştirilen epub, pdf, ve diğer pek çok biçimde hazırlanmış kitapları okumak için Adobe eBook Reader'ı Adobe sitesinden ücretsiz olarak indirebilir ve kitaplarınızı "Adobe ID numarası alarak kayıt yaptırdıktan sonra dilediğiniz kadar satın aldığınız kitabı "Add to Library" "Kütüphaneme ekle" menüsünden ekledikten sonra anında okumaya başlayabilirsiniz..

Her iki şekilde de kitaplarınızın indirilmesi ve okunabilir hale gelmesi yaklaşık 1-2 dakikalık bir işlem alacaktır.

Bu programların bilgisayarınıza yüklenmesiyle ilgili karşılaştığınız her türlü sorunu iletişim formundan bizlere ulaştırırmanız durumunda, sorunların çözümünde site olarak yardımcı olmaya hazırız.

ÖNEMLİ NOT: Bu sitede yayınlanan tüm basılı & e-kitapların telif hakları Kıyamet Gerçekliği Külliyatı'na aittir. İzinsiz kısmen veya tamamen kopyalanması yasaktır..

KONUYLA İLGİLİ İNGİLİZCE KAYNAK KİTAPLAR -RELATED TOPICS OTHER ENGLISH BOOKs- RELIGION BOOKs: Religion Books BIOGRAPHY BOOKs: Biographies & Autobiographies ART&PHOTOGRAPHY BOOKs: Art & Photography Books MEDICAL BOOKs: Medical Books ARTHITECHTURE BOOKs: AbeBooks - Architecture Books MIND&SPIRITUAL BOOKs: Body, Mind & Spirit Books HISTORY BOOKs: History Books EDUCATION BOOKs: Education Books NATURE BOOKs: Nature Books

Son Güncelleme (Pazartesi, 22 Eylül 2014 08:55)

 "I have always imagined that paradise will be a kind of library." Her zaman Cennet'in Kitaplardan oluşmuş bir çeşit kütüphane olduğunu hayal ettim.. - Jorge Luis Borges -

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

[GTranslate]
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Facebook Sayfamız
Arama
İSLAMİ BİLGİLER

 

Peygamberler Tarihi

Siteye Üye ol
RSS {Siteye Abone ol}
Kimler Online
Şu anda 69 konuk çevrimiçi