Kıyamet Gerçekliği Külliyatı Tüm Kitap Marketlerde

Sonsuzluğun Sonsuzluğu [114 Kod]


Kıyamet Gerçekliği Külliyatından

 

SONSUZLUĞUN SONSUZLUĞU

[114 Kod]

~ 2015 YILI ESERİDİR ~

 

Sonsuzluğun Sonsuzluğu eCoverr

~ HALİDİNE FİHA EBEDA ~

 خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدً

 

©Copyright By: Murat Uhray

~  2015  ~

“Ey Hakikati arayan Dost! Tüm bu yazılar, burada ele aldığımız sırlı İslam yazıları, bu yıl yazılacak yeni eserimiz "SONSUZLUĞUN SONSUZLUĞU" [114 KOD]’da şunları bulacaksın..: Kısa yazılan, ama anlamları ve tefekkürsel boyutu çok derin olan, bu yöndeki ilmi meseleleri hen DÜNYASAL ve hem de AHİRETSEL boyutlarıyla; metodolojik olarak sırasıyla birbirini takip eden ilmi isbat, delil ve bürhan yöntemleriyle konunun MATEMATİKSEL, FİZİKSEL, FELSEFİ VE SOSYOLOJİK boyutlarıyla “SONSUZLUK” kavramını birlikte ele alan, FELSEFE ve SOSYOLOJİ LİSANIYLA kaleme alınan 114 YAZIDAN ibaret olacaktır. 

İslamın derin tefekkür içeren duygusal boyutunu, gerek Kur’an kıssalarından, gerek insanın günlük hayatından örnekler vererek, tefekkür ettireceğiz ve tarihte ilk kez bilinmeyen bir boyuta kapı açarak, aklın ve zihnin derinliklerine işleyerek ve tefekkür ettirerek ortaya, yavaş yavaş su yüzüne çıkacak olan yeni bir anlayış ortaya koyacak ve sonsuzluğa ve ebedi aleme ilişkin zihinlerde yeni bir düşünce filizi inkişaf ettirecektir, "SONSUZLUĞUN SONSUZLUĞU".. 
Sırlar ortaya çıkıyor.. 

"SONSUZLUĞUN SONSUZLUĞU", aynı zamanda yine herkesin kendi içinde de gizli bir süreç olarak ilerleyen ama çoğu zaman farkında olmadığımız veya ben öyle zannederken aslında hakikatte herkesin içinde ayrı ayrı ilerletilen bir süreç mi diye düşündüğümüz konusu ekseninde meseleleri ele alan, ve Kur’an ayetlerindeki “EDEDİYET” (SONSUZLUK) kelimesini açarak, Kur’an’da sonsuzluk meselesi ve psikolojisi üzerinde de düşündürülerek, bu eserde sonsuzun, ne kadar sonsuz olabildiği veya SONLU/SONSUZ AYRIMI’nın Kuran’da nasıl anlatıldığı ele alan, "YENİ BİR YOL & YENİ BİR FELSEFE" olacaktır..”

BU ESERİN “METODOLOJİSİ VE KONUSU” HAKKINDA, AÇIKLAYICI NOT: BU ESER, MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ’nin, yine “SONSUZLUĞU” anlatan "FİHİ MA FİH" eserinin bu yüzyıldaki eşdeğeridir.. Eser aynı zamanda, İBRAHİM HAKKI ERZURUMİ’nin “MARİFETNAME” isimli kıymetli eserinden ve fikirlerinden de etkilenmiştir. "SONSUZLUĞUN SONSUZLUĞU", ilerde açıp genişleteceğim, sadece kendimin içinde yol kat ettiği, kimsenin dahil olmadığı ve/veya olmayacağı, BEN'de ve şimdiki bu ZAMAN’da ve AN'da söylenmiş, YAPILMIŞ, EYLEMSEL düşünceler'den ibaret olacaktır, kendi içinde, ve/veya kendine özgü, ve tüm kainattaki nesneleri “SONSUZ BİR ZAMAN” anında birbirine bağlayan ortak bir yönü bulunan, benzersiz bir “YOL”dur.. 

"SONSUZLUĞUN SONSUZLUĞU", aradığın islam felsefesidir, yeni bir düşünce stilidir ki, aynı zamanda sana kainattaki nesnelerin ne kadar drift ve incelikti bir kumaşlar bütünü gibi nazenin bir şekilde sonsuzluğa kapı açacak şekilde tasarlandığını ve mükemmel bir şekilde ilm-i ebedi ve ezeli’de yaratıldığını, susamış gönüllere denizdeki okyanusa dönüşen marifet damlasıdır, hakikati arayan ariflere hikmettir, vesselam..

Murat

- BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM -

-RAHMAN VE RAHİM OLAN GÖRÜNÜR VE GÖRÜNMEYEN ALEMLERİN GAYB ALEMİNİN SAHİBİ OLAN ALLAH'IN ADIYLA-

65. (Rasûlüm!) De ki: BEN sadece bir UYARICI’yım (SONLU BİR ZAMAN’a sahip olan). Tek ve kahhâr olan ALLAH'tan başka (YEGANE VE SONSUZ) hiçbir tanrı yoktur.

66. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi (olan ALLAH) sadce en üstündür, ve sadece O çok (SONSUZ) bağışlayıcıdır.

67. De ki: "Bu BÜYÜK BİR HABER’dir."

68. "Ama siz ondan yüz çeviriyorsunuz."

69. Onlar, orada tartışırken benim (sonsuz öncesİndekİ yaratılış veya sonsuzluk hakkında) mele-i a'lâ hakkında hiçbir bilgim de yoktu.

70. Ben ancak APAÇIK BİR UYARICI olduğum için bana vahy olunuyor.

71. Rabbin meleklere demişti ki: "Ben muhakkak çamurdan bir insan yaratacağım."

72. Onu tamamlayıp, içine de ruhumdan üfürdüğüm zaman, derhal ona secdeye kapanın!

73. Bütün meleklerin tamamı secde ettiler.

74. Yalnız İBLİS ona secde etmedi. O büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu.

75. Allah: "Ey İblis! İki elimle yarattığıma secde etmekten seni men eden nedir? Böbürlendin mi, yoksa yücelerden misin?" dedi.

76. İblis: "Ben ondan hayırlıyım! Beni ateşten yarattın; ama onu çamurdan yarattın", dedi.

77. Allah: "Çık oradan (Cennetten)! Çünkü, artık sen kovulmuş birisin."

78. Ve "ceza gününe kadar lânetim senin üzerindedir!" buyurdu.

79. İblis: "Ey Rabbim! O halde tekrar diriltilecekleri güne (SONLU BİR ZAMANIN SONUNA) kadar bana mühlet (süre) ver", dedi.

80. Allah: "Haydi, sen mühlet verilenlerdensin.''

81. "O bilinen (SONLU) güne kadar" buyurdu.

82. İblis: "Senin mutlak kudretine andolsun ki, onların hepsini mutlaka azdıracağım."

83. "Ancak onlardan ihlâslı kulların hariç" dedi.

84. Allah buyurdu ki, "Şüphesiz ki, ben hep doğruyu söylerim."

85. "Mutlaka sen ve sana uyanların hepsiyle cehennem’i (Tamamıyla) dolduracağım.!"

86. (Rasûlüm!) De ki: Buna karşılık ben -sİzden bİr ücret İstemİyorum- Ve ben olduğundan başka türlü görünenlerden de değilim.

87. Bu Kur'an, ancak âlemler için bir öğüt ve nasihattir.

88. O’nun verdiği BÜYÜK HABER’in (KIYAMET’in) doğruluğunu –SONLU bİr zaman sonra– (KIYAMET’ten HEMEN ÖNCEKİ bir zamanda) çok iyi öğreneceksiniz.

[SAD Suresi, 65-88. Ayetler]


 

SONSUZLUK = ALLAH ya da MATEMATİKTE SÜREKLİLİK HİPOTEZİ[SADECE Allah’ın ZATININ SONSUZ olabileceğini, matematikteki sayılar da dahil her şeyin sonlu olduğunu isbatlamaya yönelik 1 Mukaddime ve 4 Hipotezden ile bunların ilmi kanıtları niteliğindeki 1 Matematiksel İsbat ile beraber 1 Geometrik İsbattan müteşekkil olan harika bir bürhan niteliğindedir.]

MUKADDİME
Sayılar, gerçekte sonsuz mudur? Bunu, hiç tefekkür ettiniz mi? Veyahutta, aklımızın almadığı büyüklüklere sonsuz zannede-rek sonsuz dememiz bilim dışı bir hayret ifâdesini abartarak kul-lanmak mıdır..? Lisanlarda, halkların bu tür kullanımları günlük yaşam içinde sorun oluşturmasa da, bâzı yanlışlara sebep olabilir. Buna rağmen çokça kullanılır. Hal bu ki deneysel veya teorik ola-rak, tecrübe edilebilir sahamızda, kainatımızda ya da çevremizde sonsuz olan bir şeye tanık olunması mümkün değildir, sadece bilimsel ve/veya matematiksel bir yanılsamadan ibarettir. Peki, bu nasıl mümkün olabilir? Şöyle ki, aslında evrende bulunan her şey başlar ve biter ve her bir maddenin ölümü ve bir başlangıç noktası ile beraber bir son yani bitiş noktası bulunur. Buna kısaca “ömür” deriz. İnsan, hayvan ve bitki, kainattaki her şey aslında ömürlüdür ve görüldüğü üzere sonsuz değildirler. 

İşte, aynen öyle de, bunun gibi evrensel nesneler de sonlu, ömürlüdürler. Bilimsel tesbitlerle de bilinen gerçek, HER VARLIĞIN BİR BAŞI VE SONUNUN (TÜM EVREN DE BUNA DAHİLDİR) VAR OLMASIDIR. Bu kaçınılmaz olan tek gerçektir. Taş ve toprak, ateş ve su ve hava hepsi sonradan var olmuş ve sonludurlar. 

TÜM MADDELERDE BİR BOZULMA SÜRECİ VARDIR. Bu da ölüm-lülük, sonluluk anlamına gelir. Aslında tüm Kuran boyunca bah-sedilmek istenen ve Kur’an’ın ve Hadislerin bildirdiği BÜYÜK GERÇEK de budur, her şey yaratılmıştır, bir başlangıcı vardır ve her şeyin ömrü sona erecektir. İşte, Kur’an’daki bir âyette şöyle denir: = “Her nefis ölümü tadacaktır”. Diğer bir âyette ise = “HER ŞEY HELÂK OLUR. Sâdece yüce Allâhın yüzü bâkî kalır”, denilmiştir. Başı ve sonu belli olan, sonsuz olmayan nesneleri sayarız, sayılarla ifâde ederiz. SAYILAR YARATIKLARIN, SONLU-LARIN ORTAMINA DAİR KAVRAMLARIDIRLAR.

Ancak saydığımız nesnelerin, kavramların miktârından fazla miktarda sayabiliriz, sayılar nesnelerle bağlantısız olarak artırıla-bilir. NEDEN ..? Hal bu ki, yaratıkların olmadığı ortamda sayılar anlamsızdırlar. Yüce Allah Birdir Tektir, hadis literatüründe bunun karşılığı ise şudur ki = “HİÇBİR ŞEY YOK İDİ, ALLAH VAR İDİ.” Bu durumda, yüce Allahdan başka bir nesnenin var olmadığı or-tamda, sayılar kendilerinin kavramı olan biz yaratıklar yokken sayıların da varlığı yoktur öyleyse. Bu durumda bir tek nesne var idi: O da sonsuz olan yüce Allah idi. O sayılardan bir sayı olarak ifâde edilen bir BİR değil TEK olan BİR idi. SAYILAR YOK İDİ. 

Bilimsel olarak da varlıkların bir başlangıcı olması gerektiği ve bir sonu da olması gerektiği bilinir, çünkü varlıklar değişkendirler. HİÇBİR DEĞİŞKEN VARLIK SONSUZ ÖNCEDEN BERİ EZELDEN BERİ VAR OLAMAZ!“ TÜM VARLIKLAR, DEĞİŞKEN OLMAYAN MUTLAK SÂBİT BİR VAR EDİCİ SEBEBE MUHTAÇTIR!” O VAR EDİCİ, MUTLAK SÂBİT, DEĞİŞMEZ SEBEP İSE SEBEPLERİN SE-BEBİ OLAN, SONSUZ OLAN YÜCE TANRIDIR, YÜCE ALLAHDIR. 


 

 

KİTABIMIZIN ALTERNATİF SATIN ALMA SEÇENEKLERİ:

 
 
FormatFiyatıKitabın tamamı
BASILI KİTAP FORMATI    
BASILI kitap olarak AMAZON.com dan 26.99 $

BASILI kitap (Karton kapak) olarak LULU.com dan

    16.19 $

BASILI kitap (Hard cover) olarak LULU.com dan

--

e-KİTAP FORMATI

 

e-KİTAP olarak LULU.com dan 3.99 $
e-KİTAP olarak SMASHWORDS.com dan Ücretsiz
e-KİTAP olarak APPLE dan Henüz Mevcut değil
e-KİTAP olarak AMAZON.com dan Henüz Mevcut değil
e-KİTAP olarak BARNES & NOBLE dan Henüz Mevcut değil
e-KİTAP olarak BAKER & TAYLOR dan Henüz Mevcut değil
e-KİTAP olarak DİESEL dan Henüz Mevcut değil
e-KİTAP olarak KOBO dan Henüz Mevcut deği
e-KİTAP olarak SONY dan Henüz Mevcut değil

Tags:

Keywords

NASIL SATIN ALACAĞIM?

* Kitaplarımızı Smashwords.com veya Lulu.comAmazon.com üzerinden basılı veya ekitap olarak satın almak için, sitede uygulanan üyelik işlemini tamamladıktan sonra, kitabınızın satın alma seçeneğini izleyin. Direkt satın alma seçeneği olan kitaplarımızı ise (ePUB sembolü bulunan) "Sepete ekle" veya "Add to Cart" butonuna tıklayın ve işlemi devem ettirin. e-Kitaplarımızı satın alma ve indirme noktasında, problem yaşarsanız, "e-KİTAP SATIN ALMA KILAVUZU"muzdan resimli olarak satın alma işlemini kolayca öğrenebilirsiniz..

e-KİTAP SATIN ALMA KILAVUZU-1 {SMASHWORDS için}

e-KİTAP SATIN ALMA KILAVUZU-2 {LULU için}

 

KİTABIMI NASIL İNDİRECEĞİM VE NASIL OKUYACAĞIM? 

Kitabınızın satın alma işlemi bittikten sonra, bir link belirecektir. Bu linke tıkladığınızda, 10 saniye içerisinde e-PUB veya satın almış olduğunuz diğer formatlardaki istediğiniz formatındaki kitabınızın indirme sayfası önünüze gelecektir. Kitabı, bilgisayarınıza veya tablet cihazınıza indirdikten sonra, açmak ve okumak için İKİ seçeneğimiz vardır:

e-Kitaplarımızı PC veya Tablet & Telefonunuza indirdikten sonra, "Adobe Digital Editions" veya "Calibre" programıyla nasıl okuyabileceğiniz, aşağıdaki resimli olarak "e-KİTAP OKUMA KILAVUZU"muzda detaylarıyla verilmektedir:

e-KİTAP OKUMA KILAVUZU {ADOBE DİGİTAL EDİTİONS & CALİBRE için}

1- Calibre programını indirip cihazınıza kurduktan sonra kitabınızı programa kolaylıkla "Kütüphaneye ekle- Add to Library" menüsünden ekleyerek okumaya başlayabilirsiniz. Calibre programını buradan ücretsiz olarak indirebilirsiniz:  Calibre

* Sitemizde linkleri yayınlanan kitaplar epub formatında olduğundan ne yazık ki .mobiformatını destekleyen Kindle cihazlarda hemen okunamamakta. Ancak Calibre isimli programı kullanarak kitapları mobi formatına çevirebilir ve Kindle cihazınızda da okuyabilirsiniz..

** Yayınlanan kitaplarımızı ayrıca piyasada bulunan diğer ekitap okuyucu cihazlarda da (reeder, Sony Reader, Nook v.s.) okumanız mümkün.

*** Şimdi sitemizde yayınlanan kitapları PC’de okumak için gerek duyulan yazılımlardan da bahsedelim. Aşağıda linklerini verdiğim programları bilgisayarınıza yükledikten sonra kitapları bilgisayarınızdan da zahmetsizce okuyabileceksiniz.

FBReader

Calibre

MobiPocket

2- Adobe tarafından geleştirilen epub, pdf, ve diğer pek çok biçimde hazırlanmış kitapları okumak için Adobe eBook Reader'ı Adobe sitesinden ücretsiz olarak indirebilir ve kitaplarınızı "Adobe ID numarası alarak kayıt yaptırdıktan sonra dilediğiniz kadar satın aldığınız kitabı "Add to Library" "Kütüphaneme ekle" menüsünden ekledikten sonra anında okumaya başlayabilirsiniz..

Her iki şekilde de kitaplarınızın indirilmesi ve okunabilir hale gelmesi yaklaşık 1-2 dakikalık bir işlem alacaktır.

Bu programların bilgisayarınıza yüklenmesiyle ilgili karşılaştığınız her türlü sorunu iletişim formundan bizlere ulaştırırmanız durumunda, sorunların çözümünde site olarak yardımcı olmaya hazırız.

ÖNEMLİ NOT: Bu sitede yayınlanan tüm basılı & e-kitapların telif hakları Kıyamet Gerçekliği Külliyatı'na aittir. İzinsiz kısmen veya tamamen kopyalanması yasaktır..

KONUYLA İLGİLİ İNGİLİZCE KAYNAK KİTAPLAR -RELATED TOPICS OTHER ENGLISH BOOKs- RELIGION BOOKs: Religion Books BIOGRAPHY BOOKs: Biographies & Autobiographies ART&PHOTOGRAPHY BOOKs: Art & Photography Books MEDICAL BOOKs: Medical Books ARTHITECHTURE BOOKs: AbeBooks - Architecture Books MIND&SPIRITUAL BOOKs: Body, Mind & Spirit Books HISTORY BOOKs: History Books EDUCATION BOOKs: Education Books NATURE BOOKs: Nature Books

Son Güncelleme (Perşembe, 17 Eylül 2015 16:25)

 "I have always imagined that paradise will be a kind of library." Her zaman Cennet'in Kitaplardan oluşmuş bir çeşit kütüphane olduğunu hayal ettim.. - Jorge Luis Borges -

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

[GTranslate]
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Facebook Sayfamız
Arama
İSLAMİ BİLGİLER

 

Peygamberler Tarihi

Siteye Üye ol
RSS {Siteye Abone ol}
Kimler Online
Şu anda 22 konuk çevrimiçi